Privātuma politika

Privātuma politika
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA NUMIS, Reģ.nr. Nr.40203430944,
Mazā Ūdru 13/2, Mārupe, LV-2167 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst,
apstrādā un glabā personas datus, ko numi-online.com iegūst no saviem
klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti –
“Datu subjekts” vai “Jūs”).
1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai
identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar
personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana,
pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus
un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā
esošo likumdošanu.
2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.
2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un
glabā, galvenokārt izmantojot interneta vietni , e-pastu. telefonsakariem
2.2. Apmeklējot un izmantojot vietnē sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat,
ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši
Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu
pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek
uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir
pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām
iesniegtajos personas datos.
2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu
subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu
personas datu dēļ.
3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Dzimšanas datums
3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma
informācija, rezervācijas laiki u.t.t.).
3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto
pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.
3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt
iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.
3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:
a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam
vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts,
izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms
līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku
pienākumu;
f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu
ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un
pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir
svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr
pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis
un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram,
iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram,
saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu
apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.
Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta
personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek

neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai
papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie
dokumenti tiek anonimizēti.
3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot
Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic
nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem,
kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.
Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv,
tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus
nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un
tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu
savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas
prasības.
3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno
organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu
aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu,
izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.
4. Datu subjekta tiesības
4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas
tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi,
kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības
uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas
datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus,
kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi
pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu
klātienē , reģistrētajā struktūrvienības adresē Kuģinieku 5, Liepāja,LV-
3401, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta
dienestu numi.atputa@gmail.com
5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un
ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī
Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.
5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma
politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā
pēc to publicēšanas mājas lapā numi-online.com