Iekšējie kārtības noteikumi

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI BĒRNU ATPŪTAS TELPĀ

Vispārīgie noteikumi

Bērnu atpūtas telpa "SIA NUMIS" (turpmāk tekstā Numi) 
Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir veicināt labvēlīgas vides radīšanu Numi
apmeklētājiem – gan bērniem, gan viņu vecākiem un citiem pasākuma apmeklētājiem, ievērojot drošību un apmeklētāju tiesības un pienākumus.
Iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk tekstā Noteikumi) ievērošana ir obligāta visiem Numi apmeklētājiem. Numi telpu lietotājs, turpmāk Apmeklētājs, uzņemas saistības tos ievērot un pilnu atbildību, tostarp materiālo, kas iestājas jebkuru šo noteikumu neievērošanas rezultātā.

Numi apmeklētāju drošība

Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, vētras, plūdu un citos gadījumos) Apmeklētāji bez ierunām pakļaujas Numi darbinieku rīkojumiem, nepieciešamības gadījumos ievēro evakuācijas plānu.

Numi apmeklētāji personīgi rūpējas un ir atbildīgi par savu un savu bērnu, kā arī
uzaicināto viesu, tostarp bērnu veselību un drošību, neapdraud un neizturas vardarbīgi pret citiem apmeklētājiem un Numi darbiniekiem.

Par savām personīgajām mantām pasākuma laikā atbildīgi ir  Apmeklētāji.
Apmeklētāji neienes vai neieved dzīvniekus Numi telpās, izņemot gadījumus, kad tas saskaņots rakstveidā  ar Numi vadību.

Vecāki uzmana, un ir atbildīgi par to,  lai bērni atrodas viņu vai viņiem uzticamas
personas klātbūtnē  nodarbību vai pasākumu laikā Numi 
Ja Apmeklētājs pielieto vardarbību vai veic krimināli sodāmu pārkāpumu, Numi telpu administrācija ziņo policijai un vecākiem (ja vainīgais ir nepilngadīgs).
Numi telpu apmeklētāju tiesības Izmantot noteiktu laiku, par ko iepriekš notiek vienošanās ar Numi telpu darbinieku, Numi piedāvātās telpas svinību un citu pasākumu norisei, izmantot Numi  esošo spēļu, rotaļu un izklaides aprīkojumu, mūzikas un video aparatūru, virtuvi un tās aprīkojumu, traukus, mēbeles, rotaļlietas. Noteiktajā telpu lietošanas laikā Numi  notiek tikai viens pasākums un pasākumam nepiederoši apmeklētāji Numi telpās netiek ielaisti. Pēc visu viesu ierašanās- aizslēgt durvis.

Numi apmeklētāju pienākumi

Ievērot iekšējās kārtības noteikumus,  drošības  un higienas prasības
Uzņemties materiālo atbildību pasākuma laikā par Numi telpas iekārtojumu, spēļu un rotaļu iekārtām un aprīkojumu, virtuves aprīkojumu, mūzikas un TV aparatūru, mēbelēm un citiem koplietošanas priekšmetiem, kas nodoti Apmeklētāju rīcībā.
Informēt Numi darbinieku par mantas, materiālo vērtību tīšu bojājumu vai zaudējumu.

Numi Apmeklētājiem, atrodoties Numi telpās jāuzvedas saskaņā ar sabiedrībā
pieņemtām morāles un ētikas normām, jāievēro tīrība. Aizliegts  kāpt bumbu baseinā ar ēdienu , dzērienu un rotaļlietām, citiem priekšmetiem.
Vecāki,pieaugušie, kuri atrodas Numi telpās kopā ar savu bērnu, kā arī ar uz pasākumu uzaicinātajiem citiem bērniem, uzņemas pilnu atbildību par  bērnu drošību un rīcību.

Apmeklētāju pienākums Numi telpās ir uzvesties pieklājīgi, neaizskart citu bērnu un vecāku cieņu, neradīt draudus citu bērnu veselībai un drošībai.
Ievērot pasākuma noteiktos laiku termiņus, pasākuma vietā ierasties ne ātrāk kā
30minūtes pirms noteiktā laika, kā arī atbrīvot telpu ne vēlāk, kā noteiktajā laikā par kuru Apmeklētājs iepriekš ir vienojies ar Numi darbinieku.
Numi apmeklētāju atbildība 

Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, Numi  darbinieks, kas to konstatē, ir tiesīgs pieprasīt sniegt Apmeklētājam paskaidrojumu, lūgt pārtraukt neatļautas darbības vai arī pieprasīt šo personu vai personu grupu nekavējoties atstāt Numi telpas .

Ja tiek sabojāts Numi īpašums,  Numi administrācija ziņo atbildīgajam Apmeklētājam, un vienojas par izdarītā kaitējuma seku likvidēšanu. Ja vienošanās nav panākta, Numi administrācija rīkojas atbilstoši normatīvo aktu regulējumam. Par tīšu inventāra un telpu bojāšanu tiek sastādīts akts, kurā konstatē nodarījuma apmēru, kas ir jāatlīdzina un par ko ir atbildīgs Apmeklētājs.
Numi telpas tiek atbrīvotas tajā pulksteņa laikā kā Apmeklētājs vienojies ar Numi
darbinieku. 

Ja Apmeklētājs izvēlas pasākuma telpās jebkādu izklaides pakalpojumu sniedzēju -
iepriekš tas jasaskaņo ar Numi darbinieku.
Ieeja telpās maiņas apavos vai zeķītēs.